Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden BHPPY

 

1. Toepasselijkheid
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes en (concept) overeenkomsten tussen SUITSUIT INTERNATIONAL BV, ingeschreven in de KvK onder nummer 27373465  (“BHPPY”) en haar zakelijke cliënte(n) (“Afnemer”) strekkende tot levering van producten en diensten (“Producten”) door BHPPY, waarin de algemene voorwaarden van BHPPY van toepassing worden verklaard.

2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomsten
 1. Alle aanbiedingen van BHPPY geschieden vrijblijvend en onder voorbehoud van kennelijke schrijf- en typfouten. Aanbiedingen vervallen in ieder geval 30 dagen na de datum waarop BHPPY deze offertes en/of prijsopgaven aan Afnemer heeft verstuurd. 

 2. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan BHPPY opgegeven gegevens, eisen en specificaties van de prestatie op grond waarvan BHPPY zijn aanbieding baseert.

 3. Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat een door Afnemer voor akkoord getekende offerte en/of opdrachtbevestiging tijdig per post, fax of email door BHPPY is ontvangen. Een door BHPPY ontvangen email, waarin Afnemer verklaart akkoord te zijn met een specifieke offerte of opdrachtbevestiging wordt hieraan gelijk gesteld.

 4. Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk tot stand komen.

3. Prijzen
 1. Tenzij anders vermeld, zijn alle geoffreerde prijzen exclusief BTW.

 2. De door BHPPY geoffreerde prijzen zijn gebaseerd op de soort, het aantal, de omvang en de uitvoering van de te leveren Producten zoals in de prijslijst(en) van BHPPY vermeld.

 3. BHPPY heeft het recht de overeengekomen prijzen vóór de aflevering te wijzigen in geval van stijgingen van de prijzen van kostprijsfactoren zoals fluctuaties in wisselkoersen, grondstoffen, vrachtkosten, loonkosten of in geval van overheidsmaatregelen, wanneer deze stijgingen of maatregelen zich hebben voorgedaan na het moment van de totstandkoming van de overeenkomst maar vóór het moment van aflevering. Afnemer is in dat geval gerechtigd om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan onder vergoeding van de daadwerkelijk door BHPPY voor de opdracht reeds gemaakte kosten.
   

4. Levering
 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zal levering ex works (EXW) Tilburg plaatsvinden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle geoffreerde prijzen exclusief bezorgkosten.
 2. Afnemer is verplicht om de producten af te nemen op het moment waarop deze aan hem feitelijk door BHPPY ter beschikking worden gesteld.
 3. Afnemers kunnen bestellingen niet annuleren.
 4. Indien Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, of met het anderszins verlenen van medewerking noodzakelijk voor de afname van producten, is BHPPY gerechtigd om voor rekening en risico van Afnemer ter zake alle maatregelen (zoals opslag onder derden) te nemen, die BHPPY wenselijk voorkomen, onverminderd het recht van BHPPY op nakoming of ontbinding van de overeenkomst, al dan niet in combinatie met schadevergoeding.
 5. Door BHPPY opgegeven levertijden of andere termijnen betreffen een inspanningsverplichting van BHPPY en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij het uitblijven van levering op de overeengekomen termijn dient BHPPY daarom eerst in gebreke te worden gesteld, waarbij BHPPY een volgens haar redelijke termijn wordt gegeven om alsnog haar verplichtingen na te komen. Bij verzuim van BHPPY is Afnemer slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover er nog geen producten zijn geleverd.
 6. Indien een aanbetaling is overeengekomen, vangen levertermijnen pas aan (of worden deze dienovereenkomstig verlengd) na ontvangst van de aanbetaling door BHPPY.
 7. Het is BHPPY toegestaan geplaatste orders in gedeelten uit te voeren. Indien de orders in gedeelten worden uitgevoerd, is afnemer verplicht de betreffende leverantie in delen af te nemen en is BHPPY gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. BHPPY is gerechtigd de kosten van eventuele verpakking afzonderlijk in rekening te brengen. De verpakking wordt niet teruggenomen. Mocht BHPPY daartoe onverhoopt op grond van wet- of regelgeving worden gehouden, dan zijn de kosten die aan de terugneming of de verwerking van deze verpakking zijn verbonden voor rekening van Afnemer.
 9. Bij bulkbestellingen kunnen in de feitelijk geleverde hoeveelheden fluctuaties optreden. BHPPY is gerechtigd om 5% meer of minder van het door Afnemer in de order aangegeven aantal producten te leveren en te factureren respectievelijk crediteren aan Afnemer.

 

4. Bedrukte Producten (custom made producten)
 1. Indien BHPPY een order ontvangt met betrekking tot Producten die ten behoeve van Afnemer of diens klant gedeeltelijk of volledig bedrukt dienen te worden, is Afnemer verplicht tot het aanleveren (zo mogelijk digitaal) van direct reproduceerbare logo’s/data/materiaal/ontwerp van goede kwaliteit.
 2. Tot het afgeven van een artist impressie ter goedkeuring voorafgaande aan de vervaarding van custom made producten is BHPPY uitsluitend gehouden indien en voor zover dat deel uit maakt van de schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Indien afnemer niet binnen 24 uur na ontvangst van de artist impressie aan BHPPY zijn goedkeuring schriftelijk heeft onthouden, wordt deze geacht te zijn goedgekeurd.
 3. Geringe afwijkingen van het uiteindelijke vervaardigde Product ten opzichte van de vooraf getoonde artist impressie, waaronder maar niet beperkt tot kleurschakeringen, logo en/of afmetingen zullen niet gekwalificeerd kunnen worden als een tekortkoming van de zijde van BHPPY.
 4. Ten aanzien van door BHPPY bedrukte Producten is ongedaanmaking na ontbinding van de overeenkomst door retourlevering van de Producten uitgesloten.

 

5. Betaling
 1. Tenzij anders overeengekomen, geldt voor alle facturen van BHPPY een betalingstermijn van 30 dagen. De betalingstermijn betreft een fatale termijn.
 2. BHPPY is gerechtigd om - voor uitlevering van standaard producten of voor de start van de productie van custom made Producten - van Afnemer een vooruitbetaling van minimaal 50% van de leveringswaarde te verlangen. Betaling hiervan dient te geschieden binnen 5 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en bijbehorende factuur, tenzij BHPPY en Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien tussen partijen een aanbetaling is overeengekomen, zal BHPPY de opdracht pas in productie (laten) nemen na ontvangst van de aanbetaling.
 4. Bij niet tijdige betaling door Afnemer is deze, zonder dat daar een ingebrekestelling voor nodig is, van rechtswege in verzuim. Afnemer is vanaf dat moment over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, te vermeerderen met een boeterente van 2% en te vermeerderen met de door BHPPY gemaakte werkelijke buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten met een minimum van 15% van het totaal verschuldigde bedrag.
 5. Afnemer is niet tot verrekening van enige vermeende tegenvordering met de door hem aan BHPPY verschuldigde bedragen gerechtigd.
 6. Wanneer Afnemer niet binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk geprotesteerd heeft tegen het factuurbedrag, wordt hij geacht dit bedrag te hebben goedgekeurd.

 

7. Conformiteit
 1. De afgeleverde Producten hebben die eigenschappen die de Afnemer bij normaal gebruik mag verwachten.
 2. De afgeleverde Producten mogen in gewicht, maat, kleur, concentratie, samenstelling en/of  soortelijk gewicht 5% afwijken van de overeengekomen specificaties.
 3. Informatie op de website, catalogi en/of andere advertentie- of promotiemateriaal van BHPPY is indicatief; BHPPY kan niet garanderen dat deze informatie (inclusief daarin opgenomen afbeeldingen, specificaties, productomschrijvingen en prijzen) te allen tijde juist en volledig is.
 4. Monsters en modellen worden slechts bij wijze van voorbeeld verstrekt.
 5. Aan aanprijzingen door BHPPY van haar Producten in het algemeen kunnen door Afnemer geen rechten worden ontleend.

 

8. Eigendomsvoorbehoud
 1. Zolang Afnemer geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde zaken eigendom van BHPPY.
 2. Zolang het eigendom van de afgeleverde Producten niet op Afnemer is overgegaan, mag deze de Producten niet verpanden of met enig ander recht bezwaren.
 3. Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van BHPPY op te slaan. Hij is tevens verplicht deze Producten te verzekeren tegen brand- en waterschade en tegen diefstal. Eventuele vorderingen van Afnemer krachtens van deze verzekeringen zullen op eerste verzoek van BHPPY door Afnemer aan BHPPY worden gecedeerd.
 4. Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van enige verplichting tegenover BHPPY, of BHPPY goede grond geeft te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, is BHPPY bevoegd om tot revindicatie over te gaan van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten, onverminderd haar recht op verdere schadevergoeding. Afnemer is verplicht daaraan alle medewerking te verlenen.

 

9. Klachten
 1. Afnemer dient de Producten bij levering te onderzoeken op hoeveelheid, tekortkomingen, zichtbare gebreken en, indien tekorten, gebreken of tekortkomingen en worden geconstateerd, hiervan binnen twee weken na aflevering schriftelijk en gemotiveerd melding te maken aan BHPPY. Niet-zichtbare gebreken dient Afnemer binnen twee weken na ontdekking en in ieder geval binnen twee weken nadat Afnemer deze redelijkerwijs had behoren te ontdekken aan BHPPY te melden.
 2. Niet tijdig (overeenkomstig lid 1) klagen leidt tot verval van alle aanspraken van Afnemer te dier zake.
 3. Afnemer is gehouden om na indiening van de voorbedoelde klacht bij BHPPY aan BHPPY alle medewerking te verlenen om de klacht op zijn gegrondheid te onderzoeken.
 4. Indien BHPPY heeft kunnen constateren dat sprake is van een gebrek of een tekort en welk gebrek of tekort hem tijdig door Afnemer is gemeld, dan is BHPPY, te zijner keuze, uitsluitend gehouden tot vervanging en/of reparatie van de gebrekkige Producten, aflevering van de ontbrekende Producten of creditering en terugbetaling van het bedrag dat in verband met de gebrekkige zaak in rekening is gebracht. Als BHPPY kiest voor teruggave van (een deel van) de koopprijs, dan zullen eerst de gebrekkige Producten door Afnemer aan BHPPY dienen te worden geretourneerd.
 5. Afnemer zal in geen geval enige aanspraak tegen BHPPY kunnen doen gelden ten aanzien van bij levering zichtbare gebreken indien de Producten na levering geheel of gedeeltelijk zijn gebruikt of bewerkt.

 

10. Overmacht
 1. Indien BHPPY niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (overmacht) is hij daarvoor niet schadeplichtig. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is worden zijn verplichtingen opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming door BHPPY niet mogelijk is, langer duurt of zal duren dan drie maanden, is BHPPY en/of Afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval over en weer een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Indien BHPPY bij het intreden van overmacht aan de zijde van BHPPY en/of aan de zijde van Afnemer al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Afnemer gehouden het al uitgevoerde respectievelijk het uitvoerbare deel af te nemen en de daarvoor te verzenden factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 3. Onder overmacht van BHPPY wordt in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan alle omstandigheden ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van BHPPY kan worden verlangd, onder welke omstandigheden in ieder geval zijn begrepen: geheel of gedeeltelijk in gebreke zijn van (toe)leveranciers of vervoerders van BHPPY, geheel of gedeeltelijk in gebreke zijn van derden, die door BHPPY zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst, beperkende overheidsmaatregelen (waaronder: het niet verkrijgen van een benodigde vergunning) van welke aard ook, storing of onderbreking in de levering of beschikbaarheid van energie, storing of onderbreking in of van het functioneren van enig openbaar nutsbedrijf, storing of onderbreking of beëindiging van leverantie van grondstoffen, halffabricaten, eindproducten, en voorts iedere omstandigheid die BHPPY redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop BHPPY geen invloed kan uitoefenen.

 

11. Aansprakelijkheid
 1. Behoudens opzet of grove schuld is de aansprakelijkheid van BHPPY op grond van toerekenbare tekortkoming harerzijds beperkt tot maximaal het bedrag van de overeengekomen koopprijs ex BTW.
 2. BHPPY is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder, maar niet beperkt tot: bedrijfsschade, schade aan derden, schade door bedrijfsstagnatie en/of winst- en omzetderving van Afnemer.
 3. De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid geldt niet in de gevallen waarbij de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van of toerekenbaar aan BHPPY of tot de zijn bedrijfsleiding behorende ondergeschikten.

 

12. Intellectuele eigendomsrechten
  1. De intellectuele eigendom- en auteursrechten van Producten, software, tekeningen, specificaties, know how en andere informatie (in de ruimste zin van het woord) die door of namens BHPPY zijn en/of is verstrekt, berusten bij BHPPY.
  2. Het is Afnemer niet toegestaan Producten, software, tekeningen, specificaties, know how en andere informatie van BHPPY zonder de schriftelijke toestemming van BHPPY te kopiëren en/of te verspreiden. Afnemer zal alle van BHPPY ontvangen informatie en know how strikt vertrouwelijk behandelen en het is Afnemer niet toegestaan die informatie en know how zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BHPPY aan derden mee te delen. Het is Afnemer evenmin toegestaan om deze informatie en know how aan te wenden voor (andere of vervangende) opdrachten aan derden.
  3. Het is Afnemer niet toegestaan door BHPPY vervaardigde Producten, monsters, tekeningen, software, stereotypen, logo’s, patronen, gereedschappen e.d. (zelfs indien deze door BHPPY zijn vervaardigd in samenwerking of voor rekening van Afnemer) en de zaken die daarmee vervaardigd zijn te kopiëren en te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BHPPY.
  4. Door BHPPY vervaardigde drukproeven, artist impressies, negatieven, monsters, patronen, gereedschappen e.d. blijven eigendom van BHPPY, ook indien zij zijn vervaardigd op bestelling van Afnemer en/of de kosten van vervaardiging aan Afnemer in rekening zijn gebracht.
  5. Indien bij de nakoming van een overeenkomst door BHPPY waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, intellectuele eigendomsrechten ontstaan en/of in het leven kunnen worden geroepen, komen de rechten toe aan BHPPY en zullen deze rechten zo nodig op eerste verzoek door Afnemer aan BHPPY worden overgedragen.
  6. Afnemer vrijwaart BHPPY tegen alle vorderingen van derden, waaronder klanten van Afnemer, die voortvloeien uit inbreuken op een intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de vervaardiging, levering of het gebruik van een Product of Dienst, gemaakt c.q. verricht volgens specificaties van Afnemer. Deze vrijwaring geldt tevens wanneer BHPPY in opdracht van Afnemer wijzigingen in een bestaande zaak of werk dient aan te brengen.

 

 1. Het is BHPPY toegestaan om Producten, die speciaal voor Afnemer zijn gemaakt, al dan niet volgens specificaties van Afnemer en/of diens klanten, in printvorm, op beurzen of anderszins aan derden te tonen. Het is BHPPY tevens toegestaan om deze Producten als zichtmonster aan derden te verstrekken om daarmee zijn (print)mogelijkheden te tonen.
 2. Bij iedere toerekenbare tekortkoming door Afnemer van het bepaalde in dit artikel verbeurt Afnemer aan BHPPY een direct opeisbare boete van € 10.000,--, onverminderd het recht van BHPPY om eventuele dat bedrag overstijgende schade op Afnemer te verhalen. 

 

13. Recall
 1. Afnemer verleent aan BHPPY alle medewerking wanneer BHPPY om enige reden mocht besluiten om verkochte Producten uit de markt te nemen of waarschuwingen in verband met Producten aan de afnemers of eindgebruikers te communiceren (“Recall”).
 2. Afnemer zal op eerste verzoek van BHPPY alle Producten die hij op voorraad heeft tegen vergoeding van de aan Afnemer in rekening gebrachte prijs terug verkopen en terug leveren aan BHPPY wanneer BHPPY daartoe in het kader van Recall besluit.
 3. Afnemer zal tijdig alle informatie aan BHPPY verstrekken om BHPPY in staat te stellen om afnemers of eindgebruikers tijdig te kunnen informeren ten aanzien van een Recall.
 4. Afnemer zal zijn bedrijfsvoering zo inrichten dat deze in staat is om de in het vorige leden genoemde informatie te verschaffen. Hiervoor geldt als uitgangspunt het bepaalde in Richtlijn 2001/95/EG op het gebied van algemene productveiligheid.

 

14. Wijziging van de algemene voorwaarden
 1. BHPPY heeft het recht in deze algemene voorwaarden neergelegde bepalingen te wijzigen.
 2. Afnemer aanvaardt dat algemene voorwaarden die op grond van dit artikel zijn gewijzigd, voor Afnemer bindend zijn ten aanzien van orders die Afnemer plaats nadat Afnemer door BHPPY naar behoren van de gewijzigde algemene voorwaarden op de hoogte is gebracht.

 

15. Communicatie
 1. Tenzij expliciet anders aangegeven in deze algemene voorwaarden, zullen alle kennisgevingen gericht aan BHPPY in het kader van deze algemene voorwaarden of enig daaruit voortvloeiende overeenkomst, alleen geacht worden geldig gedaan te zijn indien zij schriftelijk, per brief of per e-mail, naar het volgende adres verzonden zijn: SUITSUIT INTERNATIONAL BV, Nieuwegracht 8-01 , NL-3763 LB te Soest, Nederland, of info@suitsuit.nl.

 

16. Opschorting en ontbinding
 1. Indien Afnemer één van zijn verplichtingen tegenover BHPPY niet nakomt, of BHPPY vreest dat Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen en Afnemer niet in staat is om op eerste verzoek van BHPPY adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, heeft BHPPY het recht om (verdere) nakoming van de met Afnemer gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. De rechten en bevoegdheden uit lid 1 komen BHPPY in ieder geval ook toe in één of meerdere van de volgende gevallen: indien Afnemer van ondernemingsvorm verandert, de zeggenschap binnen de onderneming van Afnemer wijzigt, er beslag wordt gelegd op zaken van Afnemer, Afnemer surseance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, Afnemer tot liquidatie overgaat, overlijdt, of zo Afnemer een vennootschap is, wanneer zij wordt ontbonden.

17. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle overeenkomsten tussen BHPPY en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Soest, september 2019